Văn bản mới ban hành

Văn bản mới ban hành

triển khai công tác bầu cử

 23:38 10/02/2016

triển khai công tác bầu cử

Nghị quyết 1132 và Nghị quyết 1134

 21:32 10/02/2016

Hướng dẫn cơ cấu số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND

Phân công chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo UBND, công chức xã

 23:05 29/01/2016

Phân công chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo UBND, công chức xã

Hình ảnh hoạt động