Thông báo

STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
7
Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 26/02/2021
26/02/2021
11
Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 21/5/2020
21/05/2020
14
Mẫu chứng từ năm 2020
01/01/2020
16
Thông báo số 67-TB/ĐU ngày 24/06/2019 của Đảng ủy xã
24/06/2019
17
Thông báo số 19/TB-HĐND-UBMTTVN ngay 20/5/2019
20/05/2019
19
Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 15/5/2019
15/05/2019
Hình ảnh hoạt động