Thông báo

STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
2
Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 21/5/2020
21/05/2020
5
Mẫu chứng từ năm 2020
01/01/2020
7
Thông báo số 67-TB/ĐU ngày 24/06/2019 của Đảng ủy xã
24/06/2019
8
Thông báo số 19/TB-HĐND-UBMTTVN ngay 20/5/2019
20/05/2019
10
Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 15/5/2019
15/05/2019
13
Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 01/01/2019
01/01/2019
17
Số 04/TB-UBND ngày 07/02/2018
07/02/2018
19
Mẫu thanh toán
19/01/2018
Hình ảnh hoạt động