Nghị quyết

STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
10
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 31/12/2020
31/12/2020
12
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/06/2019
26/06/2019
13
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 26/06/2019
26/06/2019
Hình ảnh hoạt động