STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
3
Lịch việc của UBND xã Tuần 26 năm 2020
29/06/2020
6
Lịch làm việc
22/06/2020
7
LLV của UBND xã Tuần 25 năm 2020
22/06/2020
9
Giấy mời số 23/GM-HĐND ngày 19/6/2020
19/06/2020
11
LLV của UBND xã Tuần 24 năm 2020
15/06/2020
14
Lịch làm việc
08/06/2020
15
LLV của UBND xã Tuần 21 năm 2020
25/05/2020
16
Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 21/5/2020
21/05/2020
18
Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 21/5/2020
21/05/2020
19
Lịch làm việc
18/05/2020
20
Giấy mời số 22/GM-HĐND ngày 18/5/2020
18/05/2020
Hình ảnh hoạt động