STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
4
Số 10,11,12-GM/ĐU
07/10/2020
6
LLV của UBND xã Tuần 40 năm 2020
05/10/2020
7
Lịch làm việc
05/10/2020
8
Lịch làm việc của UBND xã Tuần 39 năm 2020
28/09/2020
9
LLV của UBND xã Tuần 38 năm 2020
21/09/2020
10
LLV của UBND xã Tuần 37 năm 2020
14/09/2020
11
LLV của UBND xã Tuần 36 năm 2020
07/09/2020
12
Lịch làm việc
07/09/2020
13
LLV của UBND xã Tuần 35 năm 2020
31/08/2020
14
Lịch làm việc
31/08/2020
16
Lịch làm việc
10/08/2020
17
LLV của UBND xã Tuần 32 năm 2020
10/08/2020
18
LLV của UBND xã từ ngày 03 đến 07/8/2020
03/08/2020
19
Công văn số 40/UBND-VP ngày 03/08/2020 của UBND xã
03/08/2020
Hình ảnh hoạt động