Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 14:04 14/08/2018

Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ bảy (phiên bất thường) thông qua Đề án sáp nhập thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Hình ảnh hoạt động