Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã

van 1
 Chủ tịch UBMTTQVN xã 
   Bà Hồ Thị Vân
  ĐT: 0944 587 014 
Email: hothivan.huonghoa@quangtri.gov.vn
                                                                                      
 
Chủ tịch Hội CCB xã Ông Hồ Văn Tình Email: hovantinha@       ĐT: 0327 034 125     
Chủ tịch Hội CCB xã
Ông Hồ Văn Tình
ĐT: 0327 034 125 
Email: hovantinha@quangtri.gov.vn     
    
   
                                                          
Bí thư ĐTNCS HCM xã Ông Hồ Văn Hiệu Email: hovanhieu@ ĐT: 0385 169 917 
Bí thư ĐTNCS HCM xã
Ông Hồ Văn Hiệu
ĐT: 0385 169 917 
Email: hovanhieu@@quangtri.gov.vn    
 
nguyet
Chủ tịch Hội HLPN xã
Bà Hồ Thị Nguyệt
ĐT: 0945 413 846 
Email: hothinguyet@@quangtri.gov.vn           

Hình ảnh hoạt động