Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã

                                                                                         Chủ tịch UBMTTQVN xã 
                                                                                         Bà Hồ Thị Vân
                                                                                         ĐT: 0944 587 014 
                                                                                         Email: hothivan.huonghoa@quangtri.gov.vn


                                                      
Chủ tịch Hội CCB xã                           Chủ tịch Hội HLPN xã                      Chủ tịch Hội Nông dân xã              Bí thư ĐTNCS HCM xã
Ông Hồ Văn Tình                                Bà Hồ Thị Nguyệt                             Ông Hồ Văn Thinh                         Ông Hồ Văn Hiệu 
ĐT: 0327 034 125                                ĐT: 0945 413 846                             ĐT: 0368 802 884                          ĐT: 0385 169 917 
Email: hovantinha@                            Email: hothinguyet@                        Email: hovanthinh@                       Email: 

Hình ảnh hoạt động