Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã

                                                                                         Chủ tịch UBMTTQVN xã 
                                                                                         Bà Hồ Thị Vân
                                                                                         ĐT: 0944 587 014 
                                                                                         Email: hothivan.huonghoa@quangtri.gov.vn


                                                              
Chủ tịch Hội CCB xã                                  Chủ tịch Hội HLPN xã                                     Bí thư ĐTNCS HCM xã
Ông Hồ Văn Tình                                       Bà Hồ Thị Nguyệt                                                Ông Hồ Văn Hiệu 
ĐT: 0327 034 125                                      ĐT: 0945 413 846                                                ĐT: 0385 169 917 
Email: hovantinha@                                  Email: hothinguyet@                                           Email: hovanhieu@

Hình ảnh hoạt động