Ban Thường trực UBMTTQVN và Trưởng đoàn thể xã

I. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ
 
 
nguyet
Bà: Hồ Thị Nguyệt
ĐUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
ĐT: 0945 413 846
Email: hothinguyet@quangtri.gov.vn
 
TUYEN
Ông: Hồ Văn Tuyến
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
ĐT: 0329 456 380
Email: 
hieu dtn
Ông: Hồ Văn Hiệu
ĐUV, UVBTT UBMTTQVN xã, Bí thư Đoàn xã
ĐT: 0385 169 917
Email: hovanhieu@@quangtri.gov.vn
                          
II. TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - Xà HỘI Xà     
 
 
hieu dtn
Ông: Hồ Văn Hiệu
ĐUV, Bí thư Đoàn xã
ĐT: 0385 169 917
Email: hovanhieu@
 
nguong
Ông: Hồ Văn Ngưỡng
Chủ tịch Hội Nông dân xã
ĐT: 0345 554 902
Email: hovannguong@
 
van hpn
Bà: Hồ Thị Van
Chủ tịch Hội LHPN xã
ĐT: 0352 761 588
Email: hothivana
 
tinh
Ông: Hồ Văn Tình
Chủ tịch Hội CCB xã
ĐT: 0327 034 125
Email: hovantinha@
                                                   

Hình ảnh hoạt động