Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh

 
TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Số điện thoại liên hệ
1 Ông Hồ Văn Giang PBT-Chủ tịch UBND  0169 452 7268
2 Ông Hồ Văn Ngại  ĐUV-Phó chủ tịch UBND  0965 054 124
3 Ông Hồ Pả Cải Trưởng Công an  0989 276 504
4 Ông Lê Ka Rưng  Chỉ huy trưởng Quân sự  0162 712 1251
5 Ông Hoàng Thanh Linh Văn phòng HĐND-UBND  0978 449 429 
6 Ông Hồ Văn Hòa  Văn phòng Đảng ủy  0166 833 0221
7 Bà Lương Thị Hồng Thắm  Văn phòng UBND xã  0946 306 316
8 Bà Hồ Thị Dàn  Văn hóa – Xã hội  0169 285 9805
9 Ông Nguyễn Văn Hiếu  ĐUV-Văn hóa – Xã hội 0962 747 777
10 Ông Hoàng Anh Dũng  Tài chính – Kế toán  0914 666 780
11 Ông Ôn Quốc Sơn  Địa chính – Xây dựng  0965 400 777
12 Ông Hồ Văn Tường Cán bộ Nông nghiệp  0166 829 2334
13 Bà Nguyễn Thị Hồng Nở Tư pháp – Hộ tịch  0975 315 583
14 Ông Hồ Chanh  ĐUV-Tư pháp – Hộ tịch 0989 248 612
15 Ông Hồ Pua  Phó trưởng Công an   0945 976 837
16 Ông Hồ Văn Cở Phó chỉ huy trưởng Quân sự  0162 926 6523
       

Hình ảnh hoạt động