Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LINH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ông Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Ông Nguyễn Phú Sơn, HUV, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã
 
Ông Hồ Chanh
Ông Hồ Chanh, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã
 
 
Bà Hồ Thị Nguyệt
Bà Hồ Thị Nguyệt, ĐUV, Chủ tịch UBMT xã, Trưởng  ban pháp chế
 
Bà Hồ Thị Van
Bà Hồ Thị Van, Chủ tịch Hội LHPN xã, Trưởng ban kinh tế - xã hội

BAN PHÁP CHẾ
 
Bà Hồ Thị Nguyệt
Bà Hồ Thị Nguyệt,        ĐUV, Chủ tịch UBMT xã,    Trưởng ban 
   
Ông Hồ Văn Ngưỡng
Ông Hồ Văn Ngưỡng,
Chủ tịch HND xã,
Phó Trường ban 
 
 
Bà Lê Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Phó Trưởng ban
Bà Lê Thị Thu,
Phó Chủ tịch HLHPN xã,
Ủy viên
 
Ông Hồ Văn Chương
Ông Hồ Văn Chương, Trưởng thôn Cooc,
Ủy viên
 
Bà Hồ Thị Xoa
             Bà Hồ Thị Xoa      Trưởng ban CTMT thôn Miệt - Pa Công, Ủy viên

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
 
Bà Hồ Thị Van
Bà Hồ Thị Van,
Chủ tịch HLHPN xã,
Trưởng ban
   
Ông Hồ Văn Hiệu
Ông Hồ Văn Hiệu,
ĐUV, Bí thư Xã Đoàn,
Phó Trưởng ban
   
Ông Hồ Linh
        Ông Hồ Linh,              ĐB.HĐND xã,     
Ủy viên
 
Bà Lê Thị Hướng Linh
Bà Lê Thị Hướng Linh, Trường thôn Hoong Mới,
Ủy viên
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu
Ông Nguyễn Văn Hiếu, ĐUV, Công chức VH-XH xã,
Ủy viên
 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LINH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
 
I. ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (GỒM: THÔN XA BAI)                                                                                                       
 
Bà Lê Thị Thu
Bà Lê Thị Thu, 
Phó Chủ tịch HLHPN xã
 
   
Ông Hồ Chanh
Ông Hồ Chanh, 
Phó Chủ tịch HĐND xã
 
 
Ông Hồ Văn Ngưỡng
Ông Hồ Văn Ngưỡng, 
Chủ tịch HND xã
Phó Trưởng ban pháp chế
 
Ông Hồ Lê Long
Ông Hồ Lê Long,
ĐUV, Trưởng Công an xã, Ủy viên UBND xã
 
II. ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (GỒM: THÔN HOONG MỚI)
 
Ông Hồ Linh
Ông Hồ Linh
 
   
Ông Nguyễn Phú Sơn
Ông Nguyễn Phú Sơn
HUV, Bí thư Đảng ủy xã,
Chủ tịch HĐND xã
 
Ông Hồ Văn Ngại
Ông Hồ Văn Ngại, 
ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã
 
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương,
HT. Trường Mầm non
 
III. ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 (GỒM: THÔN COOC)
 
Ông Hồ Văn Chương
Ông Hồ Văn Chương,
Trưởng thôn Cooc
 
   
Ông Hồ Văn Giang
Ông Hồ Văn Giang, 
Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND xã
   
Bà Lê Thị Hướng Linh
Bà Lê Thị Hướng Linh,
Trưởng thôn Hoong Mới
 
 
Bà Hồ Thị Van
Bà Hồ Thị Van,
Chủ tịch HLHPN xã,
Trưởng ban KT-XH
 
IV. ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 (GỒM: THÔN MIỆT - PA CÔNG)
Bà Hồ Thị Xoa
Bà Hồ Thị Xoa, 
Trưởng ban công tác 
Mặt trận thôn Miệt - Pa Công
 
Bà Hồ Thị Nguyệt
Bà Hồ Thị Nguyệt,
ĐUV, Chủ tịch UBMT xã, 
Trưởng ban pháp chế
 
Ông Hồ Văn Hiệu
Ông Hồ Văn Hiệu, 
ĐUV, Bí thư Xã đoàn,
Phó Trưởng ban KT-XH
 
 
V. ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 (GỒM: THÔN MIỆT CŨ)
 
Ông Hồ Văn Kim
Ông Hồ Văn Kim
 
Bà Hồ Thị Vân
Bà Hồ Thị Vân,
Phó Bí thư Đảng ủy xã
 
Ông Nguyễn Văn Tuy
Ông Nguyễn Văn Tuy,
Trưởng trạm Y tế xã
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu
Ông Nguyễn Văn Hiếu,
ĐUV, Công chức VH-XH

Hình ảnh hoạt động