Công an xã Hướng Linh


 long                                     xa                                       hung

Trưởng Công an xã                                                 Phó Trưởng Công an xã                                              Công an viên 
Đại úy CAND: Hồ Lê Long                                      Đại ủy CAND: Hồ Văn Xà                                             Thượng úy CAND: Hồ Văn Hùng   
ĐT: 0981 922 799                                                    ĐT: 0388 332 885                                                         ĐT: 0868 646 858 

 

Hình ảnh hoạt động